tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

LOHIASETUKSESSA VAADITAAN PALUUTA VUOSIEN 1996- 1997 TASOLLE
( tiedote: Pello 10.12.2007)


(Julkaisuvapaa)

LOHIASETUKSESSA VAADITAAN PALUUTA VUOSIEN 1996- 1997 TASOLLE

Tornio-Muoniojokiseura ry:n (jokiseura) kutsumana kokoontui Pellossa 10.12.2007 jokiseuran hallituksen jäsenten lisäksi Pellon, Kolarin ja Muonion kuntien edustajat, Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja, sekä lohiasetustyöryhmän lappilaisedustajat Antti Sorron Lapin vapaa-ajankalastajista ja Jaakko Ylitalon Lapin liitosta.

Tilaisuudessa tuli esille Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) viimeisin tarkastuskertomus, Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositukset Itämeren lohenkalastuksesta, Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, Kalastuslain 1 § ja edellisen hallituksen valikoivan lohenkalastuksen asetuksen yhteydessä antamat lausumat.

VTV:n tarkastuskertomuksen mukaan "nykymuotoinen lohenkalastus ei maksimoi yhteiskunnan lohesta saamaa kokonaishyötyä. Virkistyskalastajien osuutta lohisaaliista tulisi lisätä. Lohenkalastuksesta tulisi tehdä luvanvaraista, mikä mahdollistaisi rajallisten lohiresurssien tarkoituksenmukaisen jaon ammatti- ja virkistyskalastajille. Samalla vähennettäisiin lohen sivutoimista rannikkokalastusta, joka haittaa sekä todellisten ammattikalastajien toimeentuloa että kalastusmatkailun kehittämistä.

ICESin suositukset koskien 2008 lohenkalastusta: ”Kalastuksen määrää ja saaliita tulisi vähentää kaikkialla. Lohen kutupopulaatiot on arvioitu pieniksi lohen alkuvaiheen eloonjäännin alhaisuuden ja korkean kalastuskuolevuuden seurauksena. Vaikka eloonjääntiarviot ovat epätarkkoja, ICES suosittaa varovaisuusperiaatteen noudattamista ja loheen kohdistuvan kalastuksen ja lohisaaliiden huomattavaa vähentämistä nykytasoon nähden. ICES ei voi antaa tarkkaa suositusta tarvittavan vähennyksen määrästä. Esimerkiksi, Simo-ja Tornionjoen luontainen poikastuotanto ei todennäköisesti saavuttaisi tuotantokapasiteettiaan vaikka 2008 ei kalastettaisi lainkaan lohta.”

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa luonnon lohi on otettu huomattavasti aiempaa voimakkaammin huomioon ja kalastusmatkailu nostettu tasaveroiseksi elinkeinoksi ammattikalastuksen rinnalle. Hallitusohjelman kalataloutta koskeva kohta kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti; "Hallitus pyrkii säilyttämään kestävät kalakannat merialueilla ja sisävesistöissä rakennetut vesistöt mukaan lukien. Kalatalouden ohjelman puitteissa kehitetään elinkeino- ja matkailukalataloutta mukaan lukien hylkeiden aiheuttamien vahinkojen torjunta ja korvausjärjestelmä. Lohiasetus uudistetaan vuodesta 2008 eteenpäin tavoitteena sekä turvata luonnonlohen nousu kutujokiin ja poikastuotannon mahdollisimman korkea taso että rannikon ammattikalastuksen toimintaedellytykset. Lohen merikalastuksessa painopiste siirtyy avomerialueilta rannikolle ja jokiin ajoverkkokalastuksen loppuessa. Luonnonlohen ja istutetun lohen kantoja tutkitaan aktiivisesti ja pyritään ratkaisemaan poikaskuolevuuteen liittyvät ongelmat. Erityisesti vahvistuneiden hyljekantojen vaikutukset kalakantoihin selvitetään. Käynnistetään kalastuslain kokonaisuudistus, jossa huomioidaan erityisesti vaelluskaloihin liittyvä kokonaisuus sekä ammattikalastuksen toimintaedellytykset. Rajajokisopimuksen kalastussääntöön liittyvät tarkennukset neuvotellaan valmiiksi Ruotsin kanssa."

.Tilaisuuteen osallistuneet esittivät yksimielisenä kannanottonaan palaamista vuosien 1996 - 1997 lohiasetuksen aikarajoituksiin. Lisäksi toivottiin valtioneuvoston pöytäkirjan 39/2004 19.5.2004 kirjattujen lausumien toimeenpanoa. Näissä lausumissa on MMM:lle velvoitettu useita tehtäviä, mm selvittämään terminaalikalastuksen lisärajoitustarve sekä valtion mahdollisuudet lunastaa Perämeren rannikolta lohenkalastuspaikkoja pois käytöstä.

Myönteisenä asiana osallistujat näkivät lohiasetuksen ja rajajokisopumuksen valmistelemisen yhtä aikaa ja että näissä molemmissa työryhmissä on samoja ministeriön edustajia. Samanaikainen valmistelu varmistaa rajajokisopimuksen ja lohiasetuksen olevan sopusoinnussa keskenään. Kyseeseenhän ei voi tulla esimerkiksi tilanne, että lohen ammattimainen kalastus Tornionjokisuulla alkaisi ennen Suomen muun rannikkoalueen lohenkalastusta.

Nykyisen lohipolitiikan todettiin olevan kalastuslain 1§ vastaista. Kalastuslain 1 § kuuluu seuraavasti; "Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon.

Pitkällä aikavälillä lohenkalastuksesta toivotaan VTV:n tarkastuskertomuksen mukaisesti luvanvaraista toimintaa, joka perustuu kalastajakohtaisiin kiintiöihin. Koska tähän päästään vasta kalastuslain kokonaisuudistuksen jälkeen, tulee siirtymäajalle palauttaa voimaan vuosien 1996 - 1997 lohiasetuksen rajoitukset ja poistaa terminaalialueet kokonaan tai supistaa niiden kokoa tuntuvasti.

Tornio-Muoniojokiseura ry

Simo Pöyhtäri
puheenjohtaja
puh 0400 266662

paluu tornionjoki.fi sivuille