Suomen Vapaa-ajankalastajat ry (SVK) piti syyskokouksensa lauantaina 25.11.2006. Kokous esitti julkilausuman Suomen vaelluskalapolitiikasta, joka ohessa

paluu


VAPAA-AJANKALASTAJAT HUOLISSAAN LUONNONLOHESTA

Luonnonlohikantoja ei saa vaarantaa - SVK:n julkilausuma 25.11.2006

Itämeren luonnonlohikannat olivat 1990-luvun puoliväliin tultaessa sukupuuton partaalla. Lohikantojen pelastamiseksi Lipposen hallitus siirsi vuoden 1996 alusta lohen rannikkopyynnin alkua siten, että puolet kutuvaelluksella olevista lohista pääsi vapaasti kulkemaan kohti kutujokia ennen pyynnin aloittamista.

Kutuvaelluksen suojaaminen yhdessä eräiden muiden suotuisten olosuhteiden kanssa palautti luonnonlohikannat välittömästi runsaslukuisina rakentamattomina säilyneisiin Tornion- ja Simojokeen. 1990-luvun loppuvuosien myönteiset kokemukset antoivat perusteet asettaa tavoitteeksi palauttaa myös muut Perämereen laskevat joet pysyvällä tavalla poikastuotannoltaan ja saalisvarmuudeltaan hyviksi lohijoiksi kunhan ne muutoin on saatu kuntoon.

SVK:n näkemyksen mukaan jokien palauttaminen pysyvällä tavalla hyviksi lohijoiksi ja lohen poikastuotantoalueiksi palvelee kaikkia osapuolia. Voittajina olisivat niin luonnonvaraiset lohikannat, jokivarsien matkailuelinkeinot kuin kalastajatkin. Hallituksen viime vuosina harjoittama tempoileva lohipolitiikka ei ole ollut tämän tavoitteen mukaista.

Kutuvaelluksella oleviin emokaloihin kohdistuvaa pyyntiä on lohitutkijoiden vastustuksesta huolimatta järjestelmällisesti aikaistettu vuodesta 1998 alkaen. Kalastusajan pitenemisestä huolimatta saalismäärät ovat pienentyneet. Jokiin on noussut vuosi vuodelta yhä vähemmän lohia. Istutettujen lohien kuolevuus on kasvanut voimakkaasti ja siten Itämeren lohikantojen olemassaolo on yhä suuremmassa määrin riippuvainen luonnossa tapahtuvasta lisääntymisestä.

Valtioneuvosto liitti vuonna 2004 antamansa asetuksen muutokseen lausuman, jossa todetaan, että "Mikäli lohenkalastuksesta koejaksolla aiheutuu luonnonlohikannoille haitallisia seuraamuksia, ministeriö esittää viipymättä asetukseen tarvittavat muutokset".

Viime vuosien saalistilastot niin meri- kuin jokialueillakin osoittavat kiistattomasti, että luonnonlohikantojen kehitys ja lohijokien vetovoima kalastuskohteina eivät ole kasvaneet siten kuin valtioneuvosto on lausumassaan edellyttänyt. Siksi SVK vaatii välittömästi palaamista vuosina 1996-97 vallinneisiin lohenpyynnin aikarajoituksiin. On ensiarvoisen tärkeää, että vaelluskalat saavat lailla niille kuuluvan erityisaseman arvokkaana luonnonvarana.

Matkailukalastus meri- ja jokialueilla on myös otettava tasavertaisena huomioon merialueen elinkeinokalastuksen rinnalla.

 


paluu

sivun alkuun